Atık İlaç İmha

Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP), 31.08.2010 tarihinde kurulmuş, kâr amacı gütmeyen sınırlı sorumlu kooperatiftir. Amacı, esasıyla üye eczaneler aracılığıyla toplanan evsel farmasötik atıkların (EFA), diğer faaliyetler ve bağışlardan elde edilen gelirle bertarafını gerçekleştirerek topluma fayda sağlamaktır.

 Bu atıkların yanlış değerlendirilmesi veya yok edilmesindeki bilgi ve tesis yetersizliği nedeniyle oluşacak çevre sorunlarını önlemek amacıyla faaliyetlerde bulunmak, ekonomik, sosyal ve kültürel girişimleri teşvik etmek ve desteklemek Kooperatifin temel amaçları arasındadır. Bu kapsamda, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Türkiye çapında 1000’e yaklaşan üyesiyle  toplamda 600 ton EFA çevreye duyarlı yöntemlerle imha edilmiştir.

Sürecin düzenli işlemesi için halkın katılımı olmadan sürdürülebilirlik sağlanamayacağından, farkındalık yaratmak amacıyla, ilköğretim seviyesinden itibaren okullarda “İlaç Dedektifleri” projesi yaygınlaştırılarak çarpan etkiyle toplumu bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemektedir. Bu eğitimlerde günümüze kadar yaklaşık 15.000 çocuğumuza 350’den fazla eğitimle ulaşılmıştır.

 

ÇEKOOP, EFA yönetiminde yasal mevzuatın tamamlanması ve ülke çapında uygulamaya geçilmesi için kuruluşundan itibaren Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ilaç sanayinden paydaşlar ve yerel otoritelerle bir araya gelerek politika belirlenmesine katkı sunmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak tüm çalışmaları neticesinde 2019 yılı Temmuz ayında yayınlanan “Sıfır Atık Yönetmeliği” ne  halkın elindeki ilaçların ilçe belediyeleri tarafından toplanma sürecini ekletmeyi başarmıştır.

Tek gelir kaynağı www.ekoeczanem.com üzerinden ve Farmazon üzerinden satışını gerçekleştirdiği Biotorbalardan elde edilen gelirler ve Avrupa Birliği, UNDP gibi  girdiği projelerin kazanılması sonucu elde ettiği  hibelerdir.

Sizlerin değerli katkıları ile “Doğanın Sağlığı için” çalışmaya devam ediyoruz.

ÇEKOOP’a destek vererek  doğanın sağlığını koruduğunuz için sonsuz teşekkürler.

Sağlıkla ve Sevgiyle Kalın

ÇEKOOP

 

 

2 0 0 9 | İ Z M İ R K A L K I N M A A J A N S I | A T I K İ L A Ç H A R E K E T İ P R O J E S İ

 

Proje Ortakları:

  • T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık GM
  • Türk Eczacıları Birliği / İzmir Eczacı Odası
  • Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Proje İştirakçisi: EDAK Ecza Kooperatifi Proje Sponsoru: Buca Belediyesi

Proje verileri

  • Toplanan atık ilaç kutu sayısı: 34.180 / yaklaşık 30 ton
  • Projeye katılan eczane sayısı: 171
  • Eczane başına toplanan ortalama atık ilaç kutu sayısı: 199

Proje sonuçları:

Türkiye’de ilk kez yapılan bu çalışmada, o günkü piyasa değeri 497.285 TL olan EİA toplanmıştır.

Bu çarpıcı bulguların 2010 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na sunulmasını takiben “raporlu ilaçların reçetelenmesi” konusundaki sağlık politikası değiştirilmiş, farmakoekonomik fayda sağlanmıştır.1 Verilerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı veritabanlarından yararlanılmış; istatistiksel analizler ve verilerin yorumlanması E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD Dr. Ecz. Mehmet Arun ve Prof. Dr. Levent Üstünes tarafından yapılmıştır.


2010 | Ç E V R E C İ E C Z A C I L A R K O O P E R A T İ F İ K U R U L U Ş U +

Türkiye’de ilk kez evsel ilaç atığı toplanması için mesleki sorumlulukla bir araya gelen eczacılar projeyi takiben, sürdürülebilirliği sağlamak adına kar amacı gütmeyen kurum niteliğinde Çevreci Eczacılar

Kooperatifi’ni kurmuştur.