Tüzüğümüz

MAJİSTRAL ECZACILARI DERNEĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ  

 

MADDE 1. DERNEĞİN ADI 

MADDE 2. DERNEĞİN MERKEZİ 

MADDE 3. DERNEĞİN AMACI 

MADDE 4. DERNEK TARAFINDAN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ 

MADDE 5. DERNEĞİN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR 

MADDE 6 DERNEĞİN FAALİYET ALANI 

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ 

MADDE 7. ÜYELİK KOŞULLARI 

MADDE 8. ÜYELİK TÜRLERİ 

MADDE 9. ÜYELİK İŞLEMLERİ 

MADDE10. ÜYELİKTEN ÇIKMA 

MADDE 11. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN ORGANLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

MADDE 12. DERNEĞİN ORGANLARI 

MADDE 13. DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ 

MADDE 14. GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ 

MADDE 15. TOPLANTI USULÜ 

MADDE 16. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE 17. GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ 

MADDE 18. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 

MADDE 19. DERNEK ORGANLARINA ADAY OLABİLME KURAL VE YÖNTEMLERİ 

MADDE 20. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU 

MADDE 21. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ 

MADDE 22. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE 23. DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ 

MADDE 24. DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER 

MADDE 25. ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE 

MADDE 26. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI 

MADDE 27. DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ 

MADDE 28. TUTULACAK DEFTERLER 

MADDE 29. DEFTER TUTMA ESASLARI 

MADDE 30. DEFTERLERİN TASDİKİ 

MADDE 31. GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

MADDE 32. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ 

MADDE 33. BEYANNAME VERİLMESİ 

MADDE 34. TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ 

MADDE 35. YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ 

MADDE 36. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN PROJELERİN BİLDİRİMİ 

MADDE 37. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ 

MADDE 38. DERNEĞİN FESHİNİN BİLDİRİMİ 

 

ALTINCI BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER 

MADDE 39. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 

MADDE 40. DERNEĞİN YAYINLARI 

MADDE 41. TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ 

 

MADDE 42. DERNEĞİN FESHİ   

MADDE 43. DERNEĞİN MALLARININ TASFİYESİ 

MADDE 44. DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

MADDE 45. HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ  

MADDE 1. DERNEĞİN ADI:

1.1. Derneğin Adı: “Majistral Eczacıları Derneği’’ dir.

MADDE 2.  DERNEĞİN MERKEZİ: 

2.1. Derneğin Merkezi KONYA,dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE 3. DERNEĞİN AMACI:

3.1. Dernek, yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Faaliyetlerinde kamu yararına olma önceliği vardır.

3.2. Dernek, Eczacının sanatı olan Majistral Üretim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile eczacılara ve hekimlere yönelik her nevi eğitim faaliyetleri düzenlemek ve bu konuda çalışmalar yapan eczacı ve eczacı kuruluşlarına destek vermek amacı ile kurulmuştur.

 

MADDE 4. DERNEK TARAFINDAN SÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

4.1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  

4.2. Ulusal ve uluslararası kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 

4.3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak ve üyelerine dağıtmak için amaçları doğrultusunda gazete, e-gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak 

4.4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

4.5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

4.6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

4.7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 

4.8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

4.9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

4.10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

4.11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

4.12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

4.13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

4.14. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilikler açmak,

4.15. Ulusal ve uluslararası alanda amaçları doğrultusundaki hak ve menfaatleri için hukuksal girişimlerde bulunmak veya taraf olmak 

4.16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

4.17. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmaktır. 

MADDE 5. DERNEĞİN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR: 

5.1. Dernek amaçlarına ulaşmak için, Kanuni müstesna , miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke, mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruf yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir veya ferağ etmeye gelirlerini ve karlarını tahsil veya sarfa, derneğin mal varlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkul veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya , derneğin amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla ,vaki bağış, vasiyet veya sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa , derneğin amacına benzer faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmaya, vakıflardan yardım almaya bu yardımı temin için gerektiğinde onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutları ile  veya derneğin mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa, gayrimenkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabüle, bu hakları kullanmaya; mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır veya taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya muteber banka kefaretlerini kabule, dernek amaçlarını gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya taşınır ve taşınmaz malları ipotek etmeyi ve sair teminat iradesine; velhasıl derneğin amaçlarından birisinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs , tasarruf ,temellük ve sözleşmeleri , işlemleri icraya izinli ve yetkilidir.

MADDE 6. DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

6.1. Dernek, majistral üretimin geliştirilmesine katkı sağlamak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
                                                   

 İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ 

MADDE 7. ÜYELİK KOŞULLARI:

7.1. Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşullara göre, yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan eczacılık eğitimini alan ve eğitim almaya devam eden, gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahip olabilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. 

7.2. Onursal üyeler için eczacılık eğitimini alan ve eğitim alma şartı aranmaz.

MADDE 8. ÜYELİK TÜRLERİ:

Derneğin üyelik türleri ile üyelerin hak ve yükümlülükleri şunlardır.

8.1. ASIL ÜYE: Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen ve üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise oluşturulmuş ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, ekinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentileri zamanında ödemek. Dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gerekli çalışmaları yapmaktır.

8.2. ONURSAL ÜYE: Dernek için derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan ya da bulunabilecek, toplumda sevgi ve saygı duyulan önder kişiler ve Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar iki üyenin önerisi ve Dernek Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Aidat ödemekle yükümlü değillerdir. 

 8.3. En az 10 yıllık Asıl üyelerden aidat borcu olmayan ve 65 yaşını dolduranlar onursal üyeliğe geçerler, seçme ve seçilme hakları devam eder, aidat ödeme zorunluluğu kalkar.

MADDE 9. ÜYELİK İŞLEMLERİ:

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

9.1. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini belirten üyelik başvuru formunu doldurup, ıslak imzalı olarak ve ilk yıl aidatını ödeyerek, belirtilen diğer evraklarla birlikte Dernek Başkanlığı’na iletirler. 

9.2. Dernek Yönetim Kurulu, derneğe geliş tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını red ya da kabul şeklinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazı ile bildirilir. 

9.3. Üyelik Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. 

9.4. Dernek Yönetim Kurulu’nun adayın isteğinin reddine ilişkin kararına karşı Genel Kurula itirazda bulunulabilir. 

9.5. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

9.6. Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

 

MADDE 10. ÜYELİKTEN ÇIKMA İŞLEMLERİ: 

 

10.1. Üyelik ölüm veya üyelikten ayrılma başvurusu ile sona erer. Her üye dilediği anda, Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatlarını ödemek zorundadır.

 

MADDE 11. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ: 

11.1. Aşağıda belirtilen durumlardan birinin saptanması halinde asıl veya onursal üyelikten çıkarılma kararı Dernek Yönetim Kurulunca alınır, 

*Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

*Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

*Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

*Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

   *Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

11.2. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. 

11.3. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır. 

11.4. Ölen üyenin dışında, ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. 

11.5. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN ORGANLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

 

MADDE 12. DERNEĞİN ORGANLARI:

12.1. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir: 

*Dernek Genel Kurulu 

*Dernek Yönetim Kurulu 

*Dernek Denetleme Kurulu 

MADDE 13. DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ VE TOPLANTI ŞEKLİ: 

13.1.Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

13.2. Genel kurul;

*Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

*Olağan genel kurul, 3 (üç)  yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 

*Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

13.3. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

13.4. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 14. GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ: 

14.1. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin internet sitesinde ilan edilmek, veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. 

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

14.2. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

14.3. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

 

MADDE 15. TOPLANTI USULÜ: 

 

15.1. Dernek Genel Kurul Toplantıları, Yönetim Kurulunun belirleyeceği, ilanda belirtilecek tarih, saat ve yerde yapılır. 

15.2. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

15.3. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 

15.4. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

15.5. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. 

15.6. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları şarttır. 

15.7. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

15.8. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

15.9. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

15.10. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 16. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

16.1. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

*Dernek organlarını seçmek. 

*Dernek tüzüğünü değiştirmek. 

* Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşmek, yönetim ve denetim kurullarını ibra etmek. 

*Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşmek aynen veya değiştirilerek kabul etmek. 

*Dernek için gerekli olan taşınmaz malları satın almak, satmak, ipotek ettirmek, veya ipoteği çözdürmek, malların devredilmesi ve bağışlanması konularında yönetim kuruluna yetki vermek. 

*Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak. 

*Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek. 

*Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik, federasyon v.b kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak, konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

*Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak. 

*Derneği fesih etmek. 

*Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması

*Yönetim kurulunun diğer önerilerini incelenip karara bağlamak. 

*Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

*İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve Dernek Tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. 

*Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16.2. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında itiraz halinde son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. 

MADDE 17. GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ: 

 

17.1. Genel Kurulda her asıl üyenin bir oy hakkı vardır. Genel kurul tarihine kadar olan üyelik ödentilerini ödememiş üyeler, genel kurulda oy kullanamaz. 

17.2. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile belirlenir. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması yoluyla toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık sayımı yapılan oylardır. 

17.3. Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

17.4. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 18. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL: 

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar görülen önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen kurallar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. 

18.1. Üyelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu halinde, 

18.2. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı kararla, 

18.3. Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararıyla, 

18.4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. 

MADDE 19. DERNEK ORGANLARINA ADAY OLABİLME KURAL VE YÖNTEMLERİ: 

Derneğin organlara aday olmak isteyenler tek tek ya da liste halinde aday olabilirler. Seçimi yapılan organın üye sayısına göre, oylama sonucu en çok oy alan adaydan ya da listeden başlayarak asıl ve yedek üyeler belirlenir. 

MADDE 20. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU: 

20.1. Yönetim Kurulunun başkanı Dernek başkanıdır. Yönetim Kurulu tarafından asıl üyeler arasından ilk toplantıda oylamayla seçilir. Başkan derneği temsil eder. Başkan bulunmadığı zaman 1. Başkan vekili, o da bulunmazsa 2. Başkan vekili başkanlığı yürütür. Gerektiğinde Dernek adına yazılı ya da sözlü demeç verir ya da açıklama yapar. 

20.2. Yönetim kurulu, başkan dahil 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yedeklerle birlikte her üyenin eczacılık fakülte mezunundan oluşması sağlanır. 

20.3. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.  

20.4. Görev süresi 3 (üç)  yıldır. Asıl üyelerde boşalma olduğunda sıradaki yedek üyelerin altı gün içinde göreve çağrılması zorunludur. 

20.5. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

20.6. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

20.7. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. 

 

MADDE 21. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ: 

21.1. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, belirleyeceği yöntemle bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. İlk toplantıya Yönetim Kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder. 

21.2. Başkan yardımcıları, genel sekreter ve saymanın çalışma alan ve yetkilerini Yönetim Kurulu belirler. 

21.3. Genel sekreterin esas görevleri; Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak, Derneğin ofis hizmetlerinin yapılmasını sağlamaktır. Sayman Derneğin mali konulardaki yetkilisidir. 

21.4. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunuşu ile altı ayda bir kez ya da gerek gördüğü zamanlarda önceden kararlaştırılan gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. 

21.5. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

21.6. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen üye, çekilmiş sayılır. 

MADDE 22. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

 

22.1. Dernek tarafından sürdürülecek çalışma konularının gerçekleştirilmesinden sorumlu olan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

* Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. 

* Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususunda karar vermek. 

* Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak. 

* Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak. 

* Gerekli görülen yerlerde çalışma kurulları ile proje grupları oluşturulmasına olanak ve izin vermek, bunlar için fon oluşturmak. 

* Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin yetkilerini saptamak. 

* Dernek personelini atamak ve gerektiğinde işten çıkarmak. 

* Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak. 

* Genel kurulun her biri için özel olarak verdiği yetki ile taşınır, taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek. 

* Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek. 

* Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, iç ve dış kaynaklı fonlardan yararlanmak üzere projeler üretmek, proje ortaklıkları kurmak veya mevcut projelere katılmak. 

* Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

* Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

* Bütçenin uygulanmasını sağlamaktır, 

* Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden üyenin üyelikten çıkarması kararlarına itirazları Genel Kurula sunmak. 

* Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak. 

* Genel kurulda alınan kararları uygulamak. 

* Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak. 

* Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

* Dernek adına basına, kamuoyuna yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunma kararı almak. 

* Yönetim kurulu, tüzükte aksi söylenmeyen her konuda dernekler kanunu ve yönetmeliğine aykırı olmamak şartı ile karar vermeye yetkilidir. 

MADDE 23. DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ: 

 

23.1. Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görev süresi üç yıldır. 

23.2. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler en geç 6 gün içinde göreve çağrılır. 

İç denetim: 

23.3. Dernek’te genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

MADDE 24. DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

24.1. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, diledikleri zaman ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna bildirir. 

24.2. Kesin hesap durumunu bir raporla Genel Kurula sunar. 

24.3. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırması için Yönetim Kuruluna başvurur, toplantı gerçekleşmezse yerel sulh hukuk hakimliğine başvurur. 
 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER 

MADDE 25. ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE: 

25.1. Derneğin bütçe dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Genel Kurul'a sunulan mali raporlar, bütçe döneminin yanı sıra Genel Kurul'un yapıldığı tarihe kadar olan süreyi de kapsar. 

25.2. Derneğin bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir. 

25.3. İKTİSADİ İŞLETME GELİRLERİ: 

* Dernek tarafından düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser spor yarışması ve konferans ve benzeri faaliyetler ile dinlenme yeri, kitaplık, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler. 

* Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi işletme ve ortaklıkların giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 * Satılacak ya da dağıtılacak dergi, bülten, v. b. her türlü yayına alınacak reklamların gelirleri.

* Dernek amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmadan elde edilecek gelirler.

 * Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

  * Faiz v.b diğer gelirler. 

 

 

MADDE 26. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI: 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

26.1. ÜYE ÖDENTİLERİ: Üyelerden giriş ödentisi olarak 750 TL ve yıllık aidat olarak 375 TL alınır. Bunların miktarlarını belirlemeye ve bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu konuda aldığı kararı üyelere duyurur. 

26.2. ŞUBE ÖDENTİSİ: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

26.3. BAĞIŞLAR: Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 

MADDE 27. DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ: 

27.1. Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 

27.2. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. 

27.3. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 

Alındı Belgeleri: 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 

Yetki Belgesi: 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler dernek başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. 

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi: 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

MADDE 28. TUTULACAK DEFTERLER: 

28.1. Dernekte, aşağıda Yazılı defterler  tutulur. 

A ) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar Aşağıdaki Gibidir; 

1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 

2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 

5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı Belgelerinin Seri ve Sıra Numaraları,Bu Belgeleri Alan ve İade Edenlerin Adı,Soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri Tarihler Bu Deftere işlenir.

6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

    Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin Tutulması Zorunlu Değildir

B ) Bilanço esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar Aşağıdaki gibidir;

* (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 cı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 

* Yevmiye Defteri ve  Büyük Defter ; Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

MADDE 29. DEFTER TUTMA ESASLARI: 

29.1. Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 

29.2. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. 

29.3. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. 

       Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

MADDE 30. DEFTERLERİN TASDİKİ: 

30.1. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler(Büyük Defter Hariç), kullanmaya başlamadan önce il Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye defterinin Kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,  her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 

MADDE 31. GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ: 

31.1. İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. 
 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

MADDE 32. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ: 

32.1. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine; 

32.2. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve genel sekreter tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, 

32.3. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir. 

MADDE 33. BEYANNAME VERİLMESİ: 

33.1. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 

MADDE 34. TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ: 

34.1. Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

MADDE 35. YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ: 

35.1. Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’ de belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. 

35.2. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. 

35.3. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 

MADDE 36. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN PROJELERİN BİLDİRİMİ: 

36.1. Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. 

 

MADDE 37. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ: 

37.1. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” doldurularak, 

37.2. Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurularak, 

37.3. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul Sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

MADDE 38. DERNEĞİN FESHİNİN BİLDİRİMİ: 

38.1. Derneğin fesih kararı, kararın alındığı Genel Kurulun yapıldığı tarihten sonra yedi gün içinde, Yönetim Kurulu tarafından, bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 
 

 

ALTINCI BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER 

MADDE 39. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ: 

39.1. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

MADDE 40 DERNEĞİN YAYINLARI: 

40.1. Dernek üyelerini ve toplumu ilgilendiren konularda, ilgili kanunlara uymak koşuluyla dergi, afiş, broşür, reklam v.b. yoluyla üyelerini ve toplumu aydınlatıcı yayınlar yapar. 

 

MADDE 41. TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ: 

 

41.1. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

41.2. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

41.3. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

MADDE 42. DERNEĞİN FESHİ: 

42.1. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

42.2. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

MADDE 43. DERNEĞİN MALLARININ TASFİYESİ: 

43.1. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Majistral Eczacıları Derneği” ibaresi kullanılır. 

43.2. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Türk Eczacıları Birliği’ne devredilir.

43.3. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

43.4. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

MADDE 44.DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU:

44.1.Dernek,gerekli görülen yerlerde Genel Kurul Kararı ile şube açabilir.Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu,Dernekler Yönetmeliğin,de belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri,şube açılacak yerin en büyük mülki Amirliğine verir.

44.2. Şubeler Tüzel kişiliği olamayan,Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda Özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili,tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu Dernek iç örgütüdür.

44.3. Şubenin Organları; Genel Kurul,yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

    Genel Kurul,şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.Yönetim Kurulu,beş asıl ve beş yedek, Denetim Kurulu ise,üç asıl ve üç yedek üye olarak Şube Genel Kurulunca seçilir.

Bu Organların Görev ve Yetkileri ile bu tüzükte yer alan Dernekle ilgili diğer hükümler,Mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede,de uygulanır.

44.4.Şubeler,Genel Kurul Olağan Toplantılarını Genel Merkez Toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

Şubelerin Olağan Genel Kurulu,3 yılda bir EYLÜL,ayı içinde şube yönetim kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte toplanır.Şubeler,Genel Kurul Sonuç Bildiriminin bir örneğini Toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz  gün içinde Mülki İdare Amirliğine ve Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar.Şubeler,şube sayısı üçe kadar Genel Merkez Genel Kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile;şube sayısı üçten fazla olması durumda ise şubede kayıtlı her yirmi(20) üye için bir (1) arta kalan üye sayısı 10.dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda  seçilecek delegeler aracılığı ile Genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.Genel Merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.Genel merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri,genel merkez genel kuruluna katılır,ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar

Şubelerin Yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar,genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

44.5. Dernek,gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açabilir.Temsilciliğin adresi,yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından O yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.Temsilcilik,dernek genel kurulunda temsil edilmez.Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

MADDE 45. HÜKÜM EKSİKLİĞİ: 

45.1. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Bu tüzük 45 (kırk beş) maddeden ibarettir. 
 

KURUCULAR

Ahmet Nezihi PEKCAN      Erdal BALIK         Erol Eli SİMSOLO      

Hale Feyza BÜYÜKHELVACIGİL  

 

 

 

 Hasan KARAHANLI       Nedim ŞEN     Somer HELVACI